XianGuTian.com
倾谈室 活动表 新闻 下载 活动照片 联系
主页 登记 近期课题 会员 寻觅 书记 须知
Username:
Password:
保存秘码
 
 All Forums
 认识道教
 什么是道与德?
 Printer Friendly Version  
Author Previous Topic Topic Next Topic  
Yanni


Singapore
490 Posts
Posted - 16 Nov 2006 :  22:31:15  Show Profile  Email Poster  Visit Yanni's Homepage  Reply with Quote Send a private message to Yanni

老 子 所 说 的 「 道 」 是 道 教 教 义 的 核 心 , 是 以 「 清 静 为 宗 、 虚 无 为 体 、 柔 弱 为 用 」 的 一 种 「 道 」 。 这 种 「 道 」 是 宇 宙 的 本 源 与 主 宰 者 , 它 无 所 不 包 、 无 所 不 在 , 它 是 一 切 的 开 始 与 万 事 万 物 的 生 化 者 。 《 道 德 经 》 云 : 「 道 生 一 、 一 生 二 、 二 生 三 、 三 生 万 物 」 。 老 子 所 说 的 「 道 」 既 是 指 「 宇 宙 」 的 本 体 , 又 是 指 「 自 然 」 的 规 律 。 所 以 「 道 」 能 使 一 切 有 形 在 三 清 众 神 面 前 , 不 论 贵 贱 、 贫 富 、 聪 愚 , 一 律 平 等 。 道 教 强 调 , 任 何 人 都 可 以 信 仰 道 教 , 都 能 够 学 道 、 得 道 。 《 老 子 想 尔 注 》 把 「 道 」 说 成 是 「 散 形 为 气 , 聚 形 为 太 上 老 君 。 常 治 昆 仑 , 或 言 虚 无 , 或 言 自 然 , 或 言 无 名 , 皆 词 一 耳 」 。 《 混 元 皇 帝 圣 纪 》 也 有 类 似 的 说 法 : 「 老 子 者 , 老 君 也 , 此 即 道 之 身 也 , 元 气 之 祖 宗 , 天 地 之 根 本 也 」 。 这 是 把 太 上 老 君 看 成 了 「 道 」 的 化 身 。

「 德 」 和 「 道 」 是 一 个 整 体 , 成 为 道 教 教 义 的 核 心 。 《 道 德 经 》 中 所 说 的 「 上 德 」 、 「 玄 德 」 、 「 常 德 」 、 「 道 尊 而 德 贵 」 的 「 德 」 指 的 是 这 个 「 德 」 。 《 清 静 经 》 中 说 : 「 上 士 无 争 、 下 士 好 争 、 上 德 不 德 、 下 德 执 德 、 执 著 之 者 , 不 明 道 德 。 众 生 所 以 不 得 真 道 者 , 为 有 妄 心 」 。 所 以 道 教 徒 一 定 要 重 视 「 修 道 养 德 」 。 并 将 「 道 」 和 「 德 」 作 为 最 根 本 的 信 仰 和 行 动 的 准 则 , 必 须 做 到 既 要 修 道 , 而 更 要 积 德 。 《 道 教 义 枢 · 道 德 义 》 说 : 「 道 德 一 体 , 而 其 二 义 。 一 而 不 一 , 二 而 不 二 」 。 所 以 可 以 说 , 凡 是 符 合 「 道 」 的 准 则 的 , 便 是 「 有 德 」 ; 凡 是 违 反 「 道 」 的 准 则 的 , 便 是 「 无 德 」 。 《 西 升 经 · 序 》 云 : 「 道 之 在 我 谓 之 德 」 。 按 照 「 道 」 的 准 则 , 「 修 之 于 身 , 其 德 乃 真 ; 修 之 于 家 , 其 德 乃 余 ; 修 之 于 乡 , 其 德 乃 长 ; 修 之 于 邦 , 其 德 乃 丰 ; 修 之 于 天 下 , 其 德 乃 普 」 。 道 教 强 调 , 修 身 、 治 家 、 统 治 天 下 , 都 应 该 修 道 , 从 而 使 「 道 普 德 溢 」 , 以 达 到 太 平 和 仁 爱 。 道 教 将 「 德 」 按 态 度 区 分 为 「 阴 德 」 和 「 阳 德 」 二 类 。 所 谓 「 阴 德 」 , 是 指 个 人 不 被 他 人 所 知 道 的 德 行 ; 所 谓 「 阳 德 」 , 是 指 个 人 被 大 家 了 解 的 德 行 。 道 教 提 倡 「 阴 德 」 密 惠 , 「 大 以 及 于 人 , 小 以 及 于 物 , 修 身 积 德 」 。
Jump To:

Set as your default homepage Add favorite Privacy   Report Bugs (R) 2002 XianGuTian.com All Rights Reserved. ClarionPost Forums Go To Top Of Page