XianGuTian.com
倾谈室 活动表 新闻 下载 活动照片 联系
主页 登记 近期课题 会员 寻觅 书记 须知
Username:
Password:
保存秘码
 
 All Forums
 道德经
 第十一章:无之为用
 Printer Friendly Version  
Author Previous Topic Topic Next Topic  
Yanni


Singapore
490 Posts
Posted - 18 Nov 2005 :  11:13:51  Show Profile  Email Poster  Visit Yanni's Homepage Send a private message to Yanni

第十一章:无之为用

三十辐共一毂,当其无,有车之用。
埏埴以为器,当其无,有器之用。
凿户牖以为室,当其无,有室之用。
故有之以为利,无之以为用。


Yanni


Singapore
490 Posts
Posted - 22 Jun 2006 :  22:59:22  Show Profile  Email Poster  Visit Yanni's Homepage Send a private message to Yanni

【俗译】

  车轮要留出空处来装车轴,车才能使用。用陶土做器具,要使中空,才能盛装东西。建房子要空出地方来造窗户,房子才能使用。这些空出来的地方什么都没有,却能为我们所用。所以,“有”对我们来说为“利”,“无” 对我们来说为“用”。


【导读】

  “有”因为有物质存在,所以我们可以取用这些物质,这种情形对人而言就可以称之为“利”。“无”虽然没有物质存在,却有空间供我们使用,这种情形对人而言就可以称之为“用”。古人崇尚以心法达到“无”的境界,这是一种逻辑上的境界。实际上,现代科学也广泛使用“无”的概念,物理学上的“虚功原理”就是最突出的例子。可惜的是,现代科学一直不敢将“虚功原理”推向宇宙整体,以致于在解决宇宙起源的问题上一直滞步不前。古人将“有”作为宇宙整体,将“无”作为宇宙整体的对立面,解决了宇宙起源的问题。“无”虽然是什么都没有,却是宇宙学中的宇宙天枰上的不可或缺的砝码。


由 朴道 发表于 2004-07-04 21:56:17

本《〈道德经〉俗译》已以西班牙文出版:Ning Zeng, Pu Dao, Tao Te Ching, 1°ed. Dunken, Buenos Aires, 2004. ISBN: 987-02-0682-4.

文章来源: 八卦科学网 http://www.baguascience.com
Go to Top of Page

Yanni


Singapore
490 Posts
Posted - 22 Jun 2006 :  23:17:19  Show Profile  Email Poster  Visit Yanni's Homepage Send a private message to Yanni

【俗译】

三十辐共一毂,..................三十根辐条集中在车毂的周围,
当其无,........................正是由于它们拱起一个空壳,
有车之用。......................所以才成就车的用处啊。
埏埴以为器,....................烘烧粘土制作器皿,
当其无,........................正是由于它的中心是空的,
有器之用。......................所以才有容器的作用。
凿户牖以为室,..................开凿门窗建造房屋,
当其无,........................正是由于它的中间是空的,
有室之用。......................所以才有了房屋的用处。
故有之以为利,..................总之“有”可以对人们有利,
无之以为用。....................“无”也可以被人们利用。

取自于:道德经的智慧Go to Top of PageJump To:

Set as your default homepage Add favorite Privacy   Report Bugs (R) 2002 XianGuTian.com All Rights Reserved. ClarionPost Forums Go To Top Of Page