XianGuTian.com
倾谈室 活动表 新闻 下载 活动照片 联系
主页 登记
Username:
Password:
保存秘码
 Home >> News >>  何仙姑主持劝世文及经文 >> 劝世文 >> 劝世文

Title: 劝世文

劝世文

若因成果,自作受,非人事,传之声。
雷若声下,呼唤声。
醒悟至及,菩提照之。
仙佛弘法,普度众生。
众生居于三界,天界、阴界、凡界。
苦之凡界的人,难解一切忧。
人生如能放得开,一切就好办。
可是,人说也快,做也难。
唉声、叹声、笑声,儒之、若不呵,可为之。
谈之怒也,难狂之。
不悦呵,纷纷肃立尘狂,机不可,
一切人生谁定着,但如一生为善为德,切有转机。
为人是好事,一生的主宰是在于你们的手中,
虽是路途难走,
也要坚持,一切为之尘也。
凡事一生苦难,毅如人有意念强也,自然有其恒心、
毅力、耐心、大谅之也。
莫若之、娑婆呵、尘如风呵,何必太在意,如生如乐在于人。
心如不贪,做事实际,一步一步跨跃自然层序。
诸徒一生!如梦如醒!往为人生、
于轮回凡界,为之乐也。
轮为牲道,自苦也,在于人为。
初为人者,仿佛在回音中,
风风雨雨,一瞬间而过。
不问而之,如生如灭,忠已而持。
若因也,失一时,就无志。
狂为人,若放之收之,为人宽宏,
不贪、不狂、不吹、那人生就有乐也!就不往此生。
万事易解、解之,化于尘烟。Hits: 6351
Rating: Rating: 0 Votes: 0 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)
Added on: 15 Jun 2004
Author/Source: 仙姑殿
Author's email/website: www.xiangutian.com
Posted by: admin
Comments: 0 Comment(s) | Rate this News


Back

Set as your default homepage Add favorite Privacy   Report Bugs (R) 2002 XianGuTian.com All Rights Reserved. ClarionPost Forums Go To Top Of Page